Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tamara Concept One s.r.o.

 1. Všeobecná ujednání

  1. Provozovatelem internetového e-shopu  www.deasportswear.com  (dále jen „e-shop“) dostupného na internetové adrese  www.deasportswear.com, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní e-shopu“), je společnost Tamara Concept One s.r.o., IČO 08999848, se sídlem Polská 1505/40, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 328954, jejíž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (dále jen „Prodávající“). Následující obchodní podmínky se vztahují na vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Zákazník“), a to ve znění platném v době provedení objednávky Zákazníkem prostřednictvím webových stránek www.deasportswear.com anebo prostřednictvím e-mailu (podmínky viz níže).
  2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese deasportswear.com (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího a jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
  3. Prodávající je společností, jejíž činnost je zaměřena na prodej sportovních oděvů prostřednictvím e-shopu.
  4. Pro kontakt s Prodávajícím může Zákazník využít následující prostředky komunikace:
 2. Obecné podmínky pro užívání e-shopu

  1. Každý uživatel e-shopu a/nebo Zákazník poskytuje svůj souhlas s tím, aby byl vázán těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).
  2. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  3. Před používáním e-shopu a/nebo před objednáním zboží či potvrzením objednávky se ujistěte, že jste si Obchodní podmínky přečetli a že jim rozumíte.
  4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Zákazníkem. Zákazník uzavřením kupní smlouvy stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil.
  5. Prodávající není vázán smluvními podmínkami navrženými ze strany Zákazníka, ledaže Prodávající s takovými smluvními podmínkami projeví výslovný písemný souhlas.
  6. Každý Zákazník e-shopu se zavazuje poskytnout své osobní údaje nezbytné pro vyřízení objednávky, a zároveň potvrzuje, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů. Uvedené patří přiměřeně rovněž pro uživatele e-shopu.
  7. Způsobilost být Zákazníkem mají právnické osoby a fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právnímu jednání a které neuzavírají kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti. Fyzické osoby mladší 18 let mohou být Zákazníkem pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.
  8. Zákazníkem může být jen osoba, která jedna ve svém osobním zájmu, nikoliv v zájmu své podnikatelské činnosti či jiné právnické osobnosti.
 3. Objednávky

  1. Objednávky jsou přijímány prostřednictvím e-shopu dostupného na internetové adrese deasportswear.com.
  2. Na webovém rozhraní e-shopu je uveden seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Zákazník bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní e-shopu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  3. Zboží (produkty) v e-shopu je řádně označeno názvem, je vyobrazeno společně se slovním popisem o vlastnostech zboží, jeho ceně, o použitých materiálech. Rovněž je zde uvedena informace o dostupných velikostech a barvách, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby.
  4. Při provádění objednávky provede Zákazník výběr konkrétního zboží, jeho velikost, barvu, případně další nezbytné parametry a množství objednávaného zboží.
  5. Zákazník bere na vědomí, že zařazení jakýchkoli produktů nebo služeb na e-shop v určitou dobu neznamená ani nezaručuje, že tyto produkty nebo služby budou k dispozici kdykoli. Prodávající si vyhrazuje právo jakýkoliv produkt nebo služby kdykoliv z nabídky stáhnout.
  6. Objednávku zboží může Zákazník provést bez registrace nebo s registrací. Zákazník tak může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní e-shopu. Na základě registrace Zákazníka provedené na webové stránce může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“).
  7. Při registraci v uživatelském účtu je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.
  8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník má povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Zákazníka. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám
  9. Zákazník bere na vědomí, že Prodávající může zrušit uživatelský účet. K uvedenému může dojít zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, případně pokud Zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  10. Zákazník rovněž bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě (zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob apod.).
  11. Pokud se Zákazník registroval a má tak uživatelský čet, přihlášení do e-shopu získává přístup k dalším možnostem v uživatelském panelu, včetně: historie objednávek, možnost zobrazení aktuálního stavu zpracování objednávek, uložení doručovací adresy, možnost odebírání nejnovějších informací o produktech z e-shopu. Ze svého uživatelského účtu může Zákazník provádět i objednávání zboží.
  12. Poté, co Zákazník provede výběr zboží, umístí jej do nákupního košíku tak, že klikne na ikonu “do košíku”. Zákazníkem vybrané zboží je přeneseno do košíku, který lze zobrazit po kliknutí na ikonu košíku v horním pravém rohu e-shopu.
  13. Poté, co Zákazník klikne na políčko “objednat”, zobrazí se mu seznam veškerého zboží umístěného v košíku. V této fázi Zákazník může zboží z košíku ještě odebrat a může rovněž navýšit jeho množství klinknutí na příslušné ikonky zobrazeného u každého jednotlivého zboží. Zákazník potvrdí výběrem možnosti “objednat” umístněného pod seznamem objednávaného zboží, že vybrané zboží chce objednat (dále jen „objednávka“)
  14. Následně Zákazník vyplní údaje potřebné k vyřízení transakce a odeslání objednaného zboží. Při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
  15. Zákazník je před odesláním závazné objednávky provést výběr způsobu dopravy zboží (buď doručení na požadovanou adresu nebo na některé z odběrných míst dopravce) a vyplnit veškeré nezbytné údaje (včetně fakturačních údajů, pokud je vyžadováno) pro doručení zboží.
  16. Zákazník rovněž vybere způsob platby za kupní cenu (buď online platba (bezhotovostně prostřednictvím online platební karty, online bankovním převodem anebo bankovním převodem). Zákazník bude po kliknutí na odkaz “objednat a zaplatit” a po provedení platby přesměrován na stránku obsahující potvrzení objednávky Prodávajícím.
  17. Zákazník má možnost v kterékoliv fázi objednávání zboží (tj. před potvrzením objednávky) objednání zboží zrušit tak, že přeruší provádění jednotlivých popsaných kroků, které vedou k objednání zboží. Zákazník bere na vědomí, že objednávka, která nebyla dokončena, nebude postoupena k vyřízení.
  18. Zákazník musí před potvrzení objednávky potvrdit, že se seznámil s Obchodními podmínkami Prodávajícího a se Zásadami o zpracování osobních údajů. Zákazník má před podáním objednávky možnost zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.
  19. Závaznou objednávku odešle Zákazník kliknutím na odkaz “objednat a zaplatit”. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou k okamžiku doručení přijetí závazné objednávky (dále jen „potvrzení“), které zašle Prodávající Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka.
  20. Pokud Zákazník vybral jako způsob platby online platbu (), musí být tato platba provedena ihned po odeslání závazné objednávky; Zákazník bude na příslušný platební formulář přesměrován přímo po potvrzení objednávky. Pokud Prodávající nebo subjekty podílející se na transakci (GoPay) neobdrží předmětnou platbu kupní ceny, nebude objednávka považována za řádně provedenou, což znamená, že kupní smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem nebyla uzavřena a objednávka nebude postoupena k vyřízení. V takovém případě musí Zákazník, má-li pořád zájem na koupi nabízeného zboží či případně služeb, provést novou objednávku.
  21. Po potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího Zákazník obdrží e-mailem její potvrzení na e-mailovou adresu, kterou uvedl při provádění objednávky a po jejím odeslání potvrzení o odeslání objednávky. Potvrzení objednávky obsahuje mimo jiné identifikační číslo objednávky, které může být použito pro zjištění aktuálního stavu objednávky. Součástí potvrzení objednávky zaslané na e-mail Zákazníka jsou i tyto Obchodní podmínky.
  22. Pro případ, že z nějakého důvodu nebude Prodávající moct objednávku Zákazníka vyřídit, informuje o tom Prodávající Zákazníka e-mailem či telefonicky pokud možno v co nejkratší době. Obdržel-li Prodávající za takovou objednávku od Zákazníka již platbu, Prodávající vrátí zaplacenou částku Zákazníkovi, ledaže by takový postup nebyl z určitých důvodů možný, a to pokud možno za použití stejného způsobu platby, který Zákazník použil k provedení platby. Pokud jsou z nějakého důvodu nutná alternativní opatření, bude o tom Prodávající Zákazníka v co nejkratší době informovat i a návrhem dalšího postupu ve věci vrácení již obdržené platby Zákazníkovi.
 4. Kupní cena, platební podmínky a poštovné

  1. Ceny uváděné na e-shopu jsou včetně aktuální sazby daně z přidané hodnoty (DPH ve výši 21%) a dalších poplatků. Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je závaznou kupní cenou, a to jak pro Prodávajícího, tak i pro Zákazníka. Jakmile je objednávka ze strany Zákazníka odeslána posléze ze strany Prodávajícího potvrzena, nebude kupní cena změněna, a to ani v případě, že ze strany Prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží (např. v rámci slevové akce).
  2. Ceny uvedené e-shopu u zboží nezahrnují poštovné.
  3. Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši a s jeho dodáním (dále jen „poštovné“).
  4. Poštovné pro každou objednávku je ve stejné výši, bez ohledu na velikost nebo hmotnost vaší objednávky. Cena každého způsobu dodání je jasně uvedena v sekci Pokladna.
  5. Pokud Prodávající nemůže dodat objednávku kompletní a musí vytvořit více než jednu dodávku, nebude Zákazníkovi účtovat žádný příplatek za jakékoli následné dodávky
  6. Prodávající si vyhrazuje právo změnit kupní cenu za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu, a dále rovněž vyhlašovat a rušit speciální nabídky (včetně slevových a jiných) na stránkách e-shopu nebo je měnit, a to vše v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a s dalšími souvisejícími právními předpisy.
  7. Zákazník kupní cenu a poštovné hradí prostřednictvím platby online bezhotovostním převodem nebo prostřednictvím služby GoPay.
  8. Zákazník kupní cenu a poštovné hradí prostřednictvím platby online platební kartou, online bezhotovostním bankovním převodem nebo bankovním převodem. nebo prostřednictvím služby PayU nebo služby PayPal.
  9. Zákazník bere na vědomí, že platbu kupní ceny a poštovného není možné provést běžným bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího.
  10. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu, kterou vystaví po uhrazení ceny zboží a poštovného a kterou mu zašle na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem při provádění objednávky.
 5. Kupní Smlouva

  1. Kupní smlouva, jejíž předmětem je koupě zboží či případně služeb nabízených na e-shopu, je uzavírána mezi Prodávajícím a Zákazníkem prostřednictvím e-shopu, tedy s použitím prostředků komunikace na dálku, s všemi důsledky z toho vyplývajícími z relevantních právních předpisů, zejména občanského zákoníku.
  2. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
  3. Kupní smlouvy bude uložena u Prodávajícího; Prodávající umožní Zákazníkovi přístup k ní.
  4. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které vzniknou Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.
 6. Dodání zboží

  1. Zboží je prodávajícím dodáváno výhradně na území Evropské unie.
  2. Objednávka Zákazníka se začne vyřizovat až poté, co Prodávající obdrží na svém účtu celou kupní cenu za předmětnou objednávku. Tento okamžik rovněž představuje okamžik, od kterého se počítá doba pro odeslání zboží.
  3. Poté, co se začne objednávka vyřizovat, odešle Prodávající zboží na Zákazníkem uvedenou adresu v objednávce během 1 a 3 pracovních dnů. Zákazník bere na vědomí, že doba odeslání zboží může být delší během probíhajících slevových akcí nebo speciálních kampaní Prodávajícího a během státních svátků.
  4. Zákazník bere na vědomí, že doručení zboží může trvat déle z důvodu neočekávaných událostí. Pokud by dodací lhůta přesáhla dobu 30 dnů, Zákazník může svou objednávku zrušit; žádost o zrušení objednávky zašle Zákazník e-mailem na adresu uvedenou výše v čl. I odst. 4 Obchodních podmínek. Prodávající posléze Zákazníkovi potvrdí zrušení objednávky e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem při vytvoření objednávky.
  5. Objednávky jsou doručovány kurýrem (dopravcem) určeným Prodávajícím.
  6. Zákazník je povinen převzít si objednané zboží v ujednaném místě a čase v závislosti za způsobu dodání. Pokud si zákazník zboží nepřevezme, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Po dobu, po kterou Prodávající pro Zákazníka zboží přechovává, je oprávněn žádat zaplacení odměny za uskladnění zboží, a to ve výši obvyklé tržní ceny za uskladnění obdobného zboží.
  7. Pokud je potřeba v důsledku nepřevzetí zboží zákazníkem dodávat zboží opakovaně, má navíc Prodávající právo požadovat po Zákazníkovi úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáním.
 7. Odstoupení od kupní smlouvy

  1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy pouze ze zákonných důvodů podle obecně platných právních předpisů (zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).
  2. Zákazník – spotřebitel, tj. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím (dále jen „Zákazník – spotřebitel“), má právo kromě zákonných důvodů i právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li zboží zasíláno ve více částech nebo skládá-li se zboží skládá z několika částí. Právo na odstoupení od kupní smlouvy zaniká uplynutím 14 dnů ode dne, kdy bylo zboží převzato Zákazníkem – spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou.
  3. V případě, že Zákazník – spotřebitel chce uplatnit své právo na odstoupení od kupní smlouvy, je povinen zaslat Prodávajícímu oznámení o odstoupení od kupní smlouvy za použití některého z následujících způsobů:
   • poštovní zásilkou na adresu sídla Prodávajícího;
   • e-mailovou zprávou na adresu: info@deasportswear.com (e-mailová zpráva musí být opatřena kvalifikovaným elektronickým podpise).
  4. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je zveřejněn na webových stránkách e-shopu. Pro zjednodušení postačí, pokud Zákazník – spotřebitel, který chce uplatnit své právo na odstoupení od kupní smlouvy, formulář vyplnění a odešle e-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu (přičemž tento musí být podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem) anebo formulář vytiskne, vyplní, podepíše a odešle poštou na výše uvedenou adresu sídla Prodávajícího.  Zákazník – spotřebitel není povinen pro odstoupení od smlouvy využít tento formulář.
  5. Zákazník – spotřebitel bere na vědomí, že pro zachování lhůty pro uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy je dostačující, aby Zákazník – spotřebitel prokazatelně Prodávajícímu oznámení o dostoupení od kupní smlouvy odeslal poslední den 14denní lhůty. 
  6. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, kupní smlouva se ruší. Zákazník je povinen vrátit Prodávajícímu poskytnuté zboží a Prodávající je povinen vrátit Zákazníkovi zaplacenou kupní cenu.
  7. V případě odstoupení Zákazníka – spotřebitele od kupní smlouvy Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení Zákazníka – spotřebitele o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, vrátí Zákazníkovi – spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání.
  8. Vrácení peněžních prostředků Zákazníkovi bude provedeno bankovním převodem na účet uvedený Zákazníkem v odstoupení od smlouvy případně v uživatelském účtu. Zákazník nenese náklady spojené s vrácením peněžních prostředků.
  9. Zboží, které zakoupil Zákazník na základě kupní smlouvy, od které odstupuje, musí být Zákazníkem odesláno na adresu sídla prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu, ne však později než 14 dnů ode dne, kdy Zákazník oznámil Prodávajícímu uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta pro odeslání zboží Zákazníkem je dodržena, odešle-li Zákazník zboží Prodávajícímu v poslední den této 14denní lhůty. Náklady na vrácení zboží nese Zákazník.
  10. Zákazník bere na vědomí, že Prodávající předá Zákazníkovi peněžní prostředky vždy až poté, co Zákazník zboží předá Prodávajícímu nebo mu prokáže řádné odeslání zboží na adresu sídla Prodávajícího, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve.
  11. Zákazník je povinen vrátit zboží obdržené na základě kupní smlouvy včetně jeho příslušenství a dokladů (jako je záruční list, manuál apod.) na vlastní náklady.  Zákazník je odpovědný za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu, funkčnost a vlastnosti, po dobu od doručení zboží Zákazníkovi po jeho vrácení Prodávajícímu, pokud snížení hodnoty je vám možno přičítat s ohledem na nevhodný způsob manipulace se zbožím. Zákazník je povinen uhradit částku odpovídající snížení hodnoty zboží Prodávajícímu.
 8. Reklamace

  1. Prodávající na e-shopu nabízí nové zboží bez jakýchkoliv vad. Prodávající nese odpovědnost za vady, objeví-li se na zboží.
  2. Zákonná práva z vad: Reklamace zboží zakoupeného na e-shopu probíhá dle příslušných zákonných ustanovení o odpovědnosti za vady a záruce za jakost obsažené v občanském zákoníku, objeví-li se vada na zboží do 24 měsíců od jeho převzetí a jedná-li se o vadu přestavující rozpor s kupní smlouvou. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  3. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
  4. Ve výše uvedené lhůtě může Zákazník zboží reklamovat a požadovat dle vlastní volby:
   • u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy, tedy takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
    • dodání nové věci bez vad nebo dodání chybějící věci; nebo
    • přiměřenou slevu z kupní ceny; anebo
    • odstranění vady opravou věci;
    • anebo odstoupení od smlouvy;
   • u vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
    • odstranění vady; anebo
    • přiměřenou slevu z kupní ceny.
  5. Jestliže se u zboží po opravě objeví opakovaně odstranitelná vada (tedy v případě třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrté reklamace pro odlišné závady) nebo se u zboží vyskytnou nejméně tři (či více) vady současně, můžete požadovat:
   • slevu z kupní ceny; anebo
   • výměnu zboží; anebo
   • odstoupit od smlouvy.
  6. Záruka za jakost: Prodávající odpovídá za bezvadnost dodaného zboží. Zboží má vady, zejména pokud nemá vlastnosti sjednané nebo oprávněně očekávatelné, nehodí se k obvyklému či sjednanému účelu, neodpovídá množství, míra, hmotnost, nebo jakost zboží nevyhovuje požadavkům právních předpisů nebo neodpovídá sjednané jakosti.
  7. Zákazník může nejpozději do dvou let od převzetí zboží můžete požadovat dle vlastní volby:
   1. odstranění vady, anebo
   2. přiměřenou slevu z kupní ceny; anebo
   3. není-li to povaze vady neúměrné, můžete požadovat dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
  8. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
  9. Zákazník může vadné zboží reklamovat u Prodávajícího zasláním oznámení o reklamaci včetně reklamovaného zboží na adresu sídla Prodávajícího. Písemné oznámení o reklamaci vadného zboží musí obsahovat vždy identifikační údaje Zákazníka, a jeho kontaktní údaje (e-mailovou adresu, adresu bydliště a telefonní číslo), důvod reklamace, informace k identifikaci původní objednávky (např. číslo faktury) a konkrétního zboží včetně data zakoupení zboží a popis konkrétních vad. Zákazník rovněž musí uvést nám zvolené právo z dodání vadné věci společně s oznámením vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Zákazník svou volbu práva z dodání vadného zboží změnit, pouze pokud vada, k jejíž odstranění mělo dojít, se ukáže být neodstranitelnou. Nezvolí-li Zákazník volbu práva z dodání vadného zboží, má Zákazník práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy.
  10. K provedení reklamace je možné využít formulář “oznámení o reklamaci”, který je umístěn na webových stránkách e-shopu a který může být vyplněn online a zaslán e-mailem s kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo může být vytištěn do listinné podoby, vyplněn, podepsán a odeslán na adresu sídla Prodávajícího. Zákazník není povinný využít pro reklamaci uvedený formulář.
  11. Poté, co Prodávající obdrží Oznámení o reklamaci a reklamované zboží, potvrdí Prodávající Zákazníkovi uplatnění reklamace elektronickou zprávou, kterou zašle na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v oznámení o reklamaci nebo na uživatelském účtu. Potvrzení o uplatnění reklamace obsahuje mj. identifikační údaje o Prodávajícím a identifikační údaje Zákazníka a jeho kontaktní údaje.
  12. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o řešení reklamace bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o reklamaci a reklamovaného zboží, nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení zboží. Do této doby se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení reklamované vady.
  13. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, ledaže se Prodávající se Zákazníkem dohodne na delší lhůtě. V této lhůtě informuje je Prodávající povinen informovat Zákazníka o výsledku reklamačního řízení.
  14. Pokud je reklamace Prodávajícím uznána, budou Zákazníkovi ze strany Prodávajícího uhrazeny přiměřené náklady na dodání vadného zboží Prodávajícímu.
  15. Pokud není reklamace prodávajícím uznána, bude zboží zasláno zpět Zákazníkovi s písemným odůvodněním zamítnutí reklamace.
 9. Závěrečná ustanovení

  1. Prodávající si vyhrazuje právo Obchodní podmínky upravovat bez předchozího upozornění. Zákazník bere na vědomí, že na jeho objednávku se vztahuje ta verze Obchodních podmínek, která je v době potvrzení příslušné objednávky zveřejněna na e-shopu.
  2. Všechna práva duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky a autorská práva, na e-shopu, jsou ve vlastnictví Tamara Concept One s.r.o. nebo poskytovatelů licence. Jakékoliv užití e-shopu nebo jeho vlastního obsahu, kopírování jeho obsahu nebo ukládání obsahu, a to jak jeho částí či celku, pro jiné než osobní účely a nekomerční použití, není bez výslovného písemného souhlasu Prodávajícího povoleno. Prodávající si vyhrazuje právo okamžitě blokovat přístup k e-shopu a zrušit účet jakéhokoli uživatele, který porušuje zejména toto ustanovení Obchodních podmínek a i jakékoli jiné ustanovení.
  3. Prodávající si vyhrazuje k objednanému zboží vlastnické právo, dokud nebude Zákazníkem uhrazena kupní cena v plné výši.
  4. Prodávající si vyhrazuje právo postoupit nebo dát do zástavy třetím stranám jakýkoli nárok/y na platby vůči Zákazníkům, které vznikly v souvislosti s dodáním zboží.
  5. Ukáže-li se, že některá ustanovení Obchodních podmínek jsou zakázána, nebo bylo-li jakýmkoli soudem nebo jiným orgánem zjištěno, že je neúčinná, ostatní ustanovení Obchodních podmínek zůstávají v platnosti.
  6. Cookies
  7. Na kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Zákazníkem a další jakékoliv právní vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem se použijí právní předpisy platné v České republice.
  8. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Zákazníkem – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který nelze vyřešit vzájemnou dohodou stran, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení (tj. ke smírnému ujednání mezi stranami) takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. dubna 2021.